Genel Kültür > Din Kültürü

Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin isimleri nelerdir?


Dünyanın çeşitli yerlerinde Kur'an-ı Kerim'deki ayet sayıları ile ilgili fikir ayrılıkları vardır. Ancak bu durum İslam dininin kutsal kitabı olan Kur'an'da herhangi bir değişikliklik ya da karışıklığa neden olmaz.

 

Kur'an-ı Kerim'in açık, net ve değiştirilemez olduğu kabul edilir. Görüş ayrılıkları yalnız rakamlar üzerinde olmaktadır.


Videoyu İzleyin: Üç Aylar'ı nasıl geçirmek gerekir?

 

Ülkemizde Diyanet İşleri'nin kabul ettiği ve açıkladığı sureler ve ayet sayıları şunlardır;

 

 1. Fâtiha, 7 ayet
 2. Bakara, 286 ayet
 3. Âl-i İmrân, 200 ayet
 4. Nisâ, 176 ayet
 5. Mâide, 120 ayet
 6. En’âm, 153 ayet
 7. A’râf, 206 ayet
 8. Enfâl, 75 ayet
 9. Tevbe, 129 ayet
 10. Yûnus, 109 ayet
 11. Hûd, 123 ayet
 12. Yûsuf, 111 ayet
 13. Ra’d, 43 ayet
 14. İbrahim, 52 ayet
 15. Hicr, 99 ayet
 16. Nahl, 128 ayet
 17. İsrâ, 111 ayet
 18. Kehf, 110 ayet
 19. Meryem, 98 ayet
 20. Tâ Hâ, 135 ayet
 21. Enbiyâ, 112 ayet
 22. Hac, 78 ayet
 23. Mü’minûn, 118 ayet
 24. Nûr, 64 ayet
 25. Furkân, 77 ayet
 26. Şu’arâ, 224 ayet
 27. Neml, 93 ayet
 28. Kasas, 88 ayet
 29. Ankebût, 69 ayet
 30. Rûm, 60 ayet
 31. Lokman, 34 ayet
 32. Secde, 30 ayet
 33. Ahzâb, 73 ayet
 34. Sebe', 54 ayet
 35. Fâtır, 45 ayet
 36. Yâsîn, 83 ayet
 37. Sâffât, 182 ayet
 38. Sâd, 88 ayet
 39. Zümer, 75 ayet
 40. Mü’min, 85 ayet
 41. Fussilet, 54 ayet
 42. Şûrâ, 53 ayet
 43. Zuhruf, 89 ayet
 44. Duhân, 59 ayet
 45. Câsiye, 37 ayet
 46. Ahkâf, 35 ayet
 47. Muhammed, 38 ayet
 48. Fetih, 29 ayet
 49. Hucurât, 18 ayet
 50. Kâf, 45 ayet
 51. Zâriyât, 60 ayet
 52. Tûr, 49 ayet
 53. Necm, 62 ayet
 54. Kamer, 55 ayet
 55. Rahmân, 78 ayet
 56. Vâkı’a, 96 ayet
 57. Hadîd, 29 ayet
 58. Mücâdele, 22 ayet
 59. Haşr, 24 ayet
 60. Mümtehine, 13 ayet
 61. Saff, 14 ayet
 62. Cumu’a, 11 ayet
 63. Münâfikûn, 11 ayet
 64. Teğâbun, 18 ayet
 65. Talâk, 12 ayet
 66. Tahrim, 12 ayet
 67. Mülk, 30 ayet
 68. Kalem, 52 ayet
 69. Hâkka, 52 ayet
 70. Me’âric, 44 ayet
 71. Nûh, 28 ayet
 72. Cin, 28 ayet
 73. Müzzemmil, 20 ayet
 74. Müddessir, 56 ayet
 75. Kıyâme, 40 ayet
 76. İnsan, 31 ayet
 77. Mürselât, 50 ayet
 78. Nebe', 40 ayet
 79. Nâzi'ât, 46 ayet
 80. Abese, 42 ayet
 81. Tekvîr, 29 ayet
 82. İnfitâr, 19 ayet
 83. Mutaffifîn, 36 ayet
 84. İnşikâk, 25 ayet
 85. Bürûc, 22 ayet
 86. Târık, 17 ayet
 87. A’lâ, 19 ayet
 88. Gâşiye, 26 ayet
 89. Fecr, 30 ayet
 90. Beled, 20 ayet
 91. Şems, 15 ayet
 92. Leyl, 21 ayet
 93. Duhâ, 11 ayet
 94. İnşirâh, 8 ayet
 95. Tîn, 8 ayet
 96. Alak, 19 ayet
 97. Kadr, 5 ayet
 98. Beyyine, 8 ayet
 99. Zilzâl, 8 ayet
 100. Âdiyât, 11 ayet
 101. Kâri’a, 11 ayet
 102. Tekâsür, 8 ayet
 103. Asr, 3 ayet
 104. Hümeze, 9 ayet
 105. Fil, 5 ayet
 106. Kureyş, 4 ayet
 107. Mâ’ûn, 7 ayet
 108. Kevser, 3 ayet
 109. Kâfirûn, 6 ayet
 110. Nasr, 3 ayet
 111. Tebbet, 5 ayet
 112. İhlâs, 4 ayet
 113. Felâk, 5 ayet
 114. Nâs, 6 ayet

Videoyu İzleyin: Fitre nasıl hesaplanır?