Genel Kültür > Din Kültürü

Kur'an-ı Kerim'de kaç sure vardır?


İslam dininin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de toplam 114 sure vardır. Her bir surede ise sayıları değişen farklı ayetler bulunur. Sureler bu ayetlerden meydana gelir.


Videoyu İzleyin: Namaz kimlere farzdır?

 

Sureler uzunluk ve kısalıklarına göre 4'e ayrılır;

 

 

1. En uzun yedi sureye Seb’üt-tıval (en uzun yedi sure) denir.

2. Ayet-i kerime sayıları 100 civarında olanlar El-Miuun olarak anılır.

3. Ayet-i kerime sayısı 100'ün altında olanlara El-Mesani denilmektedir.

4. Kuran-ı Kerim’in son 10 suresi olan Namaz sureleri şeklinde isimlendirilen surelerdir.

 

 

İslamın kutsal kitabı Kur'an'ın surelerinin isimleri şunlardır;

 

Fatiha (1): İlk yani açılış suresidir.

Bakara (2): İnek suresidir, 67-71. ayetlerinde Yahudilere kesilmesi emredilen inekten söz edildiği için bu ismi almıştır.
Ali İmran (3): İmran ailesi suresidir, İmran ailesinden bahsedildiğinden bu ismi almıştır.
Nisa (4): Kadınlar suresi, çoğu ayetinde kadınların haklarından bahsedildiği için bu ismi almıştır.

Maide (5): Ziyafet yani sofra suresidir, 112. ve 114. ayetlerinde Hz. İsa’nın Allah’tan istediği sofradan söz edildiği için bu ismi almıştır.

En’am (6): Davar suresidir, Arapların hayvanlara uyguladıkları bazı gelenekler kınandığı için bu ismi almıştır.
Araf (7): Orta Yer suresidir, 46. Ayette yer alan cennet ve cehennem arasındaki orta yer bölgesindeki insanlardan bahsedildiği için bu ismi almıştır.
Enfal (8): Ganimetler suresidir, Savaş ganimetlerinin durumundan bu ismi almıştır.
Tevbe (9): Tövbe suresidir, 104. ayetinde yer alan Allah’ın, tövbeleri kabul ettiği, bağışladığı ifade edildiği için bu ismi almıştır.

Yunus (10): Yunus suresidir, Hz. Yunus ve kavminden bahsedildiği için bu ismi almıştır.

Hud (11): Hud suresidir, Hz. Hud’un hayatı anlatıldığı için bu ismi almıştır.
Yusuf (12): Yusuf suresidir, Hz. Yusuf’un hayatı anlatıldığı için bu ismi almıştır.
Rad (13): Gök Gürültüsü suresidir, 13. ayetinde gök gürültüsünün Allah’ı tesbih edip yücelttiği anlatıldığından bu ismi almıştır.
İbrahim (14): İbrahim suresidir, 35-41. ayetlerinde Hz. İbrahim’in yaptığı dua anıldığından bu ismi almıştır.
Hicr (15): Hicr suresidir, 80-84. ayetlerinde bahsedilen bir yer adı olan Hicr’den dolayı bu ismi almıştır.
Nahl (16): Arı suresidir, 68-69. ayetlerinde Allah’ın balarısına, dağlardan, ağaçlardan ve çardaklardan evler edinmesi emrinden dolayı bu ismi almıştır.
İsra (17): Gece Yürüyüşü suresidir, Allah’ın Hz. Muhammed’i gecenin bir vaktinde ayetlerinden bir kısmını göstermek üzere Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksaya yürütmesinde bu ismi almıştır.
Kehf (18): Mağara suresidir, 9-27. ayetlerinde putperest kavimlerinden kaçıp mağaraya gizlenen bir grup gencin hikayesi anlatıldığından dolayı bu ismi almıştır.
Meryem (19): Meryem suresidir, Hz. Meryem’den bahsedildiği için bu ismi almıştır.
Ta-Ha (20): Ta-Ha suresidir, surenin başında yer alan Ta ve Ha harflerinden dolayı bu ismi almıştır.
Enbiya (21): Peygamberler suresidir, ağırlıklı olarak peygamberlerden söz edildiğinden bu ismi almıştır.
Hac (22): Hac suresidir, Hac ibadetinden bahsedildiğinden bu ismi almıştır.
Müminun (23): İnananlar suresidir, İnananların başarıya ulaşacaklarından bahsedildiğinden bu ismi almıştır.
Nur (24): Işık suresidir, 35. ayetinde yer alan ve Allah’ın nurunu tasvir eden ayetten dolayı ismini almıştır.
Furkan (25): Ayırıcı suresidir, 1. ayetinde geçen hakkı batıldan ayıran manasındaki Furkan kelimesinden ismini almıştır.

Şuara (26): Şairler suresidir, 224. ayetinde şairlerden söz edildiği için bu ismi almıştır.

Neml (27): Karınca suresidir, 18. ayetinde Hz. Süleyman’ın ordusunu görünce yoldan çekilen karıncalardan ismini almıştır.
Kasas (28): Tarihi Vakalar suresidir, 25. ayetinde geçen kasas kelimesinden İsmini almıştır.
Ankebut (29): Dişi Örümcek suresidir, 41. ayetinde kâfirlerin işleri örümcek ağına benzetildiğinden bu ismi almıştır.

Rum (30): Romalılar suresidir, ismini 1. ayetinde Persliler ile yapılan savaşta yenilgiye uğrayan Romalıların yakında gelip geleceğinin ifade edilmesinden ismini almıştır.

Lokman (31): Lokman suresidir, Allah’ın Hz. Lokman’a verdiği hikmetten bahseden 12. ayetten ismini almıştır.
Secde (32): Secde suresidir, 15. ayette geçen secde kelimesinden ismini almıştır.
Ahzab (33): Gruplar (Topluluklar) suresidir, Müslümanlara karşı savaşmak üzere birleşen Arap kabilelerinden dolayı bu ismini almıştır.
Sebe (34): Sebe suresidir, 15. ayetinde yer alan Yemen’de bir bölge veya kabile ismi olan Sebâ kelimesinden ismini almıştır.
Fâtır (35): Yaratan suresidir, 1. ayetinde geçen fâtır kelimesinden ismini almıştır.
Ya-Sin (36): Ya-Sin suresidir, 1. ayetinde geçen ya ve sin harflerinden ismini alır.

Saffat (37): Saf Tutanlar suresidir, ilk ayetinde yer alan sıra sıra dizilenler ifadesinden doalyı bu ismi almıştır.

Sad (38): Sad suresidir, Sad harfi ile başladığından dolayı bu ismi almıştır.
Zümer (39): Yığınlar suresidir, 71 ve 73. ayetinde geçen bu kelimeden dolayı ismini almıştır.
Gafir (Mü’min Suresi) (40): Bağışlayan suresidir, Allah’ın günahları bağışlayan sıfatının yeraldığı 3. ayetteki Gafir kelimesinden ötürü bu ismi almıştır.

Fussilet (41): Ayrıntılı suresidir, Kur’an’ın ayrıntılı kılındığını ifade eden fussilet kelimesinin geçtiği 3. ayetinden ismini almıştır.

Şura (42): Danışma suresidir, 38. ayetinde mü’minlerin işlerini aralarında danışma ile gördükleri anlatıldığından bu ismi almıştır.

Zuhruf (43): Gösteriş-Süsler suresidir, 35. ayetinde Allah’ın verdiği ifade edilen altın-gümüş gibi süslerin sadece bu dünya hayatının malı olduğunun ifade edilmesinden dolayı bu ismi almıştır.

Duhan (44): Duman suresidir, 10. ayetinde geçen duhan kelimesinden ismini almıştır.
Casiye (45): Diz Çöküş suresidir, 28. ayetinde geçen casiye kelimesinden ismini alır.

Ahkaf (46): Kum Tepeleri suresidir, 21. ayetinde geçen yer adından ismini almıştır.

Muhammed (47): Muhammed suresidir, ikinci ayetinde Hz. Muhammed’in ismi anıldığından bu ismi almıştır.
Fetih (48):Fethetmek suresidir, ayetlerinde birkaç defa fetihten söz edildiğinden bu ismi almıştır.
Hucurat (49): Odalar suresidir, 4. ayetinde geçen hucurat kelimesinden ismini almıştır.
Kaf (50): Kaf suresidir, 1. ayetinde geçen kaf harfinden ismini almıştır.
Zariyat (51): Tozutup Savuranlar suresidir, 1. ayetinde geçen zariyat kelimesinden ismini almıştır.
Tur (52): Tur Dağı suresidir, ilk ayetinde yer alan Tur dağından ismini almıştır.
Necm (53): Yıldız suresidir, 1. ayetinde yer alan necm kelimesinden ismini almıştır.
Kamer (54): Ay suresidir, ilk ayetinde yer alan kamer kelimesinden ismini almıştır.
Rahman (55): Merhametli suresidir, 1. ayetinde yer alan, Allah’ın Rahman isminden dolayı bu ismi almıştır.
Vakıa (56): Olay suresidir, 1. ayetinde yer alan vakıa kelimesinden ismini almıştır.
Hadid (57): Demir suresidir, 25. ayetinde demirin yararlarından söz edildiği için bu ismi almıştır.
Mücadele (58): Mücadeleci Kadın suresidir, 1. ayetinde geçen fiilden ismini alır.
Haşr (59): Toplanma suresidir, 2-17. ayetler arası anlatılan topraklarından sürülen kavimden dolayı bu ismi almıştır.

Mümtehine (60): Sorgulanan suresidir, Mümtehine sınav veren kadın anlamına gelir ve 10. ayette müşriklerden kaçıp inananlara gelen kadınların imtihan edilmesinden bu ismi almıştır.

Saff (61): Saf Tutmak suresidir, 4. ayette mü’minlerin saf tutarak Allah yolunda mücadele etmeleri anlatıldığından bu ismi almıştır.
Cuma (62): Cuma (Toplanma) suresidir, 9. ayetinde Cuma günü çağrı yapıldığında toplu halde namaza gidilmesi emredildiğinden bu ismi almıştır.

Münafikun (63): İkiyüzlüler suresidir, münafıklardan bahsettiği için bu ismi almıştır.
Tegabun (64): Aldanış suresidir, 9. ayetinde geçen teğabün kelimesinden ismini alır.
Talak (65): Boşanma suresidir, surenin ilk ayetlerinde boşanma işlemi anlatıldığından bu ismi almıştır.
Tahrim (66): Yasaklama suresi, 1. ayetinde yer alan tahrim kelimesinden ismini almıştır.
Mülk (67): Yönetim suresidir, 1. ayetinde yer alan mülk kelimesinden ismini almıştır.
Kalem (68): Kalem suresidir, 1. ayetinde yer alan kalem kelimesinden ismini almıştır.
Hakka (69): Gerçekleşen suresidir, 1. ayetinde geçen hakka kelimesinden ismini almıştır.
Mearic (70): Yükseliş Yolları suresidir, 3. ayetinde yer alan Allah’ın yükselme dereceleri-yollarının sahibi olduğu anlamına gelen mearic kelimesinden ismini almıştır.

Nuh (71): Nuh suresidir, Hz. Nuh’un elçi olarak gönderilişi ve mücadelesi anlatıldığından bu ismi almıştır.

Cin (72): Cin suresidir, Cinlerden bir grubun Kur’an’ı dinleyerek doğru yola girmeleri bulmaları anlatıldığından bu ismi almıştır.

Müzemmil (73): Bürünen suresidir, 1. ayetinde yer alan müzemmil kelimesinden ismini almıştır.

Müdessir (74): Gizlenen suresidir, 1. ayetinde yer alan müdessir kelimesinden ismini almıştır.

Kıyamet (75): Diriliş suresidir, 1. ayetinde geçen kıyamet kelimesinden ismini almıştır.

İnsan (76): İnsan suresidir, 1. ayetinde insanın bu durumuna gelmezden önceki haline dikkat çekildiğinden bu ismi almıştır.

Mürselat (77): Gönderilenler suresidir, 1. ayetinde yer alan mürselat kelimesinden ismini alır.
Nebe (78): Haber suresidir, sure kıyamet günü haberiyle başladığından bu ismi almıştır.
Naziat (79): Söküp Çıkaranlar suresidir, 1. ayetinde yer alan naziat kelimesinden ismini almıştır.
Abese (80): Surat Astı suresi, 1. ayetinde yer alan abese kelimesinden ismini almıştır.
Tekvir (81): Dolama suresidir, 1. ayetinde güneşin büzülmesi anlatıldığından bu ismini almıştır.
İnfitar (82): Parçalanma suresidir, 1. ayetinde kıyamet sürecinde göğün yarılmasından bahsedildiği için bu ismi almıştır.
Mutaffifin (83): Kandıranlar suresidir, ölçü ve tartıda hile yapanların kınanmalarından dolayı bu ismi almıştır.
İnşikak (84): Yarılma suresidir, 1. ayetinde kıyamet sürecinde göğün yarılmasından bahsedildiği için bu ismi almıştır.

Buruc (85): Burçlar suresidir, 1. ayetinde yer alan buruc kelimesinden ismini almıştır.

Tarık (86): Vuruşlu suresidir, 1. ayetinde yer alan tarık kelimesinden ismini almıştır.
Alâ (87): Yüce suresidir, Allah’ın yüce adıyla başladığında bu ismi almıştır.
Ğaşiye (88): Kuşatan suresidir, her şeyi örtüp kuşatacak olan kıyamet haberiyle başladığından bu ismi almıştır.
Fecir (89): Tan Vakti suresidir, tan yerinin ağarmasına yemin edilerek başladığından bu ismi almıştır.
Beled (90): Şehir suresidir, Mekke kentine yemin ile başladığından bu ismi almıştır.
Şems (91): Güneş suresidir, 1. ayeti güneşe yemin ile başladığından bu ismi almıştır.
Leyl (92): Gece suresidir, 1. ayeti geceye yemin ile başladığından bu ismi almıştır.

Duha (93): Kuşluk Vakti suresidir, kuşluk vaktine yemin ile başladığı için bu ismi almıştır.

İnşirah (94): Ferahlık suresidir, Hz. Peygamberin göğsünün ferahlatılıp sevinç, huzur ve güvene kavuşturulması ifade edildiğinden bu ,ismi almıştır.
Tin (95): İncir suresidir, İncir ve zeytine yemin ile başladığından bu ismi almıştır.

ismi almıştır.

Alak (96): Asılıp tutunan uuresidir, 2. ayetinde insanın alâk’tan yaratıldığı ifade edildiğinden bu adı almıştır.
Kadir (97): Kudret suresidir, Kadir gecesinden bahsedildiğinden bu ismi almıştır.
Beyyine (98): Kanıt suresidir, 1. ayetinde yer alan beyyine kelimesinden ismini almıştır.
Zilzal (99): Deprem suresidir, yerin sarsılması tasvir edildiğinden bu ismi almıştır.
Adiyat (100): Nefes Nefese Koşmak suresidir, 1. ayetinde yer alan adiyat kelimesinden ismini almıştır.
Karia (101): Şiddetli Ses suresidir, 1. ayetinde yer alan karia kelimesinden ismini almıştır.
Tekasür (102): Çoğalma Yarışı suresidir, insanların mal ve evlatlarda çoğalma yarışlarının kendilerini felakete sürüklemesinden bahsedildiğinden bu ismi almıştır.
Asr (103): Zaman suresidir, zamana yemin ile başladığından bu ismi almıştır.
Hümeze (104): Dedikoducu suresidir, dedikoduculuk ve arkadan çekiştirme kınandığı için bu ismi almıştır.
Fil (105): Fil suresidir, Fil olayından bahsedildiğinden bu ismi almıştır.
Kureyş (106): Kureyş Toplumu suresidir, Kureyş toplumunun seyahat geleneğinden bahsedildiğinden bu ismi almıştır.
Maun (107): Yardımlaşma suresidir, yardımlaşmaya engel olan kişilerin vasıfları anlatıldığından bu ismi almıştır.
Kevser (108): Bolca Güzellik suresidir, 1. ayetinde yer alan kevser kelimesinden ismini almıştır.

Kafirun (109): İnkârcılar suresidir, kâfirlere hitap ile başladığından bu ismi almıştır.

Nasr (110): Yardım suresidir, Allah’ın yardımı anlatıldığından bu ismi almıştır.
Mesed (111): Bükülmüş ip suresidir, son ayetinde yer alan mesed kelimesinden ismini almıştır.

İhlâs (112): Özgüleme suresidir, dini halis yapmak ve her türlü şirkten temizlemek ifade edildiğinden bu ismi almıştır.

Felak (113): Açılma suresidir, 1. ayetinde yer alan felak kelimesinden ismini almıştır.
Nas (114): İnsanlar suresidir, ayetlerinde yer alan nas kelimesinden ismini almıştır.

Videoyu İzleyin: Bayram namazı nasıl kılınır?