Genel Kültür > Tarih

Avrupa Birliği nasıl kuruldu?


Avrupa Birliği (AB), 27 üye ülkenin Avrupa’da siyasi ve ekonomik bir birlik oluşturmak amacıyla bir araya geldiği bir örgütlenmedir.

Başlangıçta basit bir fikir olarak ortaya çıkmış olsa da, bugün yaklaşık 500 milyonluk nüfusu ve dünyanın gayrisafi yurtiçi hasılasının %30’luk bölümünü oluşturmasıyla en büyük ekonomik ve siyasi güçlerden biri haline gelmiştir.

Avrupa Birliği yolunda ilk adımlar

Avrupa Birliği konusundaki ilk adımlar 2. Dünya Savaşı’ndan sonra 1940’lı yılların sonlarına doğru Avrupa ülkelerini birleştirebilmek, özellikle de komşu ülkeler arsında süregelen savaş dönemini tamamen sona erdirmek için atıldı.

1949 yılında ülkeler Avrupa Konseyi adı altında toplanmaya başladı. 1950 yılında “Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu”nun kuruluşu, birliği genişletti. Bu ilk anlaşmaya katılan ülkeler Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda oldu.

Bugün bu ülkeler birliğin “Kurucu Üyeleri” olarak anılıyor.

1950’li yıllarda Soğuk Savaş sırasında özellikle Doğu ve Batı Avrupa arasındaki çatışmalar ve bölünmeler daha kapsamlı bir Avrupa birliğinin gerekliliği konusunda ilk sinyalleri verdi.

Bunun üzerine 25 Mart 1957 yılında imzalanan Roma Antlaşması’yla “Avrupa Ekonomik Topluluğu” kuruldu ve böylece insanların, ürünlerin ve sermayenin Avrupa içinde serbest dolaşım hakkı doğdu. Geçen yıllar boyunca birlik yeni üyelerin katılımıyla daha da genişledi.

Birliği daha da sağlamlaştırmak için 1987 yılında “Avrupa Tek Senedi” imzalandı ve ticaret için tek bir “Ortak Pazar” yaratıldı. 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılarak Doğu ve Batı Avrupa arasındaki sınırların kalkması birliği daha da güçlendirdi.

 

Günümüzde Avrupa Birliği

1990’lar boyunca “Tek Pazar” ideali çok daha kolay ticaret yapılmasını, bireylerin çevre, güvenlik gibi konularda daha fazla fikir alışverişinde bulunabilmesini ve farklı ülkeleri kolayca ziyaret edebilmesini sağladı.

En son 7 Şubat 1992 yılında imzalanıp 1 Kasım 1993’te yürürlüğe konan Maastricht Antlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu’na yeni görev ve sorumluluklar yüklendi ve bugünkü Avrupa Birliği kurulmuş oldu.

Maastricht Antlaşması’na göre Avrupa Birliği’nin 5 önemli ideali şu şekilde sıralanıyor:

  1. Üye devletlerin demokratik yönetimlerinin güçlendirilmesi
  2. Devletlerin etkinliğinin artırılması
  3. Ekonomik ve finansal birlik kurulması
  4. “Ortak Sosyal Duyarlılık” geliştirilmesi
  5. Üye ülkeler için ortak bir güvenlik politikası oluşturulması

Bütün bu ideallerin gerçekleştirilebilmesi için Maastricht Antlaşması’nın sanayi, eğitim ve gençlikle ilgili konuları kapsayan daha birçok politikası geliştirildi. Bunların yanı sıra Antlaşma 1999 yılında tüm üyelerde ortak kullanılacak para birimi “Euro”yu yürürlüğe koydu.

Son olarak 2007 yılında imzalanan Lizbon Antlaşması, Avrupa Birliği’nin iklim değişikliği, ulusal güvenlik ve sürdürülebilir gelişim gibi konularda daha demokratik ve etkin hareket edeceği yönündeki umutları artırdı.